ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการรับฝากเงิน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 มีมติปรับอัตราดอกเบี้ย

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป