ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

ฉบับเพิ่มเติม

👉ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2567

👉ระเบียบ ว่าด้วยเรื่องสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกอาวุโส พ.ศ.2567

👉ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2566

👉ระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2566

👉ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์ พ.ศ.2566

👉ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2566

👉ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2566

👉ระเบียบ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2566

👉ระเบียบ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2566

👉ระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566

👉ระเบียบ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2566

👉ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2566

👉ระเบียบ การรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ. 2566

👉ระเบียบ การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2566

👉ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษา พ.ศ. 2566

👉ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2566

👉ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2566

👉ระเบียบ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ พ.ศ. 2566

👉ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหาและการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565

👉ระเบียบ ว่าด้วยหลัเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565

👉ระเบียบ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2565

👉ระเบียบ ว่าด้วยเรื่องสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกอาวุโส พ.ศ.2565


👉สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ. 2556

© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑