กลุ่มสมาชิก แบ่งออกเป็น 11 กลุ่ม ดังนี้

(1) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด กองการศึกษาเทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษาเทศบาลตําบล ป่าโมก โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลป่าโมก สํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง สํานักงานคุรุสภาจังหวัดอ่างทอง สํานักงานส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บํานาญศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และศูนย์การศึกษาพิเศษ

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม


(2) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง บํานาญวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง บํานาญมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัด อ่างทอง และศูนย์กีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม


(3) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง โรงเรียนเอกชนในอําเภอเมืองอ่างทอง และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จํากัด

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม


(4) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (อําเภอเมือง อ่างทอง) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง บําเหน็จรายเดือน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อ่างทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง บํานาญอําเภอเมืองอ่างทอง และบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม


(5) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (อําเภอไชโย) โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา และบํานาญอําเภอไชโย

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม


(6) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (อําเภอป่าโมก) เรียนเอกชนในอําเภอป่าโมก โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม และบํานาญอําเภอป่าโมก

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม


(7) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (อําเภอโพธิ์ทอง) โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม และบํานาญอําเภอโพธิ์ทอง

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม


(8) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โรงเรียนวิเศษชัยชาญ วิทยาคม โรงเรียนไผ่วงวิทยา และโรงเรียนเอกชนในอําเภอวิเศษชัยชาญ

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม


(9) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (อําเภอวิเศษ ชัยชาญ) และบํานาญอําเภอวิเศษชัยชาญ

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม


(10) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (อําเภอสามโก้) โรงเรียนสามโก้วิทยาคม และบํานาญอําเภอสามโก้

👉รายละเอียดเพิ่มเติม


(11) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (อําเภอ แสวงหา) โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม และบํานาญอําเภอแสวงหา

👉รายละเอียดเพิ่มเติม


กรณีเทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล

ให้สังกัดอยู่ในกลุ่มอําเภอนั้น ๆ ที่เป็นกลุ่มสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง.


อ้างอิง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด ว่าด้วย กลุ่มสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๕

© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑