7.กลุ่มสมาชิก เขต อ.โพธิ์ทอง

(7) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (อําเภอโพธิ์ทอง) โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม และบํานาญอําเภอโพธิ์ทอง

ผลการสรรหากรรมการบริหารกลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง เขต อ.โพธิ์ทอง สรุปได้ดังนี้

กลุ่มที่-7

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก กลุ่มที่ 7


บรรยากาศการประชุม

กลุ่มสมาชิก เขต อ.โพธิ์ทอง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00น. ณ.โรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดามณี”


© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑