1.กลุ่มที่สมาชิกสังกัด กองการศึกษาเทศบาล

(1) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด กองการศึกษาเทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษาเทศบาลตําบล ป่าโมก โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลป่าโมก สํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง สํานักงานคุรุสภาจังหวัดอ่างทอง สํานักงานส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บํานาญศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และศูนย์การศึกษาพิเศษ

ผลการสรรหากรรมการบริหารกลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง เขต อ.เมืองอ่างทอง สรุปได้ดังนี้

กลุ่มที่-1-1

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก กลุ่มที่ 1


บรรยากาศการประชุม

กลุ่มสมาชิก กองการศึกษาเทศบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน

© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑