(4) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(4) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (อําเภอเมือง อ่างทอง) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง บําเหน็จรายเดือน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อ่างทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง บํานาญอําเภอเมืองอ่างทอง และบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ผลการสรรหากรรมการบริหารกลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง เขต อ.เมืองอ่างทอง สรุปได้ดังนี้

กลุ่มที่-4

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก กลุ่มที่ 4


บรรยากาศการประชุม

กลุ่มสมาชิก เขต อ.เมืองอ่างทอง ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง


© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑