6.กลุ่มสมาชิกเขต อ.ป่าโมก

(6) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (อําเภอป่าโมก) เรียนเอกชนในอําเภอป่าโมก โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม และบํานาญอําเภอป่าโมก

ผลการสรรหากรรมการบริหารกลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง เขต อ.ป่าโมก สรุปได้ดังนี้

กลุ่มที่-6

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก กลุ่มที่ 6


บรรยากาศการประชุม

กลุ่มสมาชิก เขต อ.ป่าโมก ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00น. ณ.โรงเรียนวัดสระแก้ว

© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑