11.กลุ่มสมาชิกเขต อ.แสวงหา

(11) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (อําเภอ แสวงหา) โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม และบํานาญอําเภอแสวงหา

ผลการสรรหากรรมการบริหารกลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง เขต อ.แสวงหา สรุปได้ดังนี้

กลุ่มที่-11

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก กลุ่มที่ 11


บรรยากาศการประชุม

กลุ่มสมาชิก เขต อำเภอแสวงหา ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม


© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑