ขอแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่ และรายงานประจำปี 2564

📣เรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒนมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง นั้น

👉ขอแจ้งให้ผู้แทนประชุมทุกท่านนำเอกสารมาแสดงในวันประชุมใหญ่ ดังนี้

1. บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มาแสดง

3. กรณีได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม ให้นำผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดง

ซึ่งหากไม่มีเอกสารดังกล่าว ตามข้อ 1 และข้อ 2 หรือข้อ 3 มาแสดง จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และ โปรดปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


👉 รายงานประจำปี 2564

© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑