ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

➡️บันทึกขอซื้อหุ้นเพิ่ม(กรณีซื้อเป็นครั้งคราว)

➡️หนังสือยินยอมหักบัญชี(หักชำระเงินอัตโนมัติ)

➡️แบบขอผ่อนผันเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้

➡️แบบขอยกเลิกการทำประกันชีวิต ประจำปี_

➡️แบบคำขอทำประกันชีวิตแบบกลุ่ม

➡️ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้

➡️ของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

➡️ของดส่งเงินค่าหุ้นและเงินงวดชำระหนี้รายเดือน

➡️แบบขอยกเลิกประกันและรับเบี้ยประกันคืน 2565

➡️ขอรับเงินเฉลี่ยคืน(กรณีผิดนัดชำระหนี้)

➡️ขอรับเงินปัญผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนประจำปี__ด้วยตนเอง

➡️ขอรับเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินสวัสดิการ

➡️ขอรับเงินและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี

➡️ขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกอาวุโส(แบบขอรับเงิน)(คู่กับ ใบสำคัญรับเงิน)

➡️ขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์

➡️ขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกระหว่างสหกรณ์

➡️แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

➡️แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน

➡️แบบขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

➡️แบบขอเพิ่มลดเงินงวดชำระหนี้รายเดือน

➡️หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์

➡️หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑