ทำเนียบประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด


นายบรรจบ เฉลยมรรค

ประธานกรรมการชุดที่ 61-62 ปี 2565-2566


นายบุญยิ่ง เชื้อนิล

ประธานกรรมการชุดที่ 59-60 ปี 2563-2564


นายสมบูรณ์ สุวรรณภูมิ

ประธานกรรมการชุดที่ 58 ปี 2562


นายดิเรก บำเพ็ญ

ประธานกรรมการชุดที่ 56-57 ปี 2560-2561


นายสมปอง คงอ่อน

ประธานกรรมการชุดที่ 54-55 ปี 2558-2559


นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์

ประธานกรรมการชุดที่ 52-53 ปี 2556-2557


นายบุญสืบ กลิ่นธรรม

ประธานกรรมการชุดที่ 50-51 ปี 2554-2555


นายสมพิศ ศุภพงษ์

ประธานกรรมการชุดที่ 48-49 ปี 2552-2553


นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการชุดที่ 44-47 ปี 2548-2551


นายเฉลิม ทะเลรัตน์

ประธานกรรมการชุดที่ 42-43 ปี 2546-2547


นายปุณวัชร์ เขียวระยับ

ประธานกรรมการชุดที่ 41 ปี 2545


นายเฉลิม ทะเลรัตน์

ประธานกรรมการชุดที่ 40 ปี 2544


นายทวีป เคหา

ประธานกรรมการชุดที่ 39 ปี 2543


นายเฉลิม ทะเลรัตน์

ประธานกรรมการชุดที่ 38 ปี 2542

© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑