ทำเนียบประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด


นายบรรจบ เฉลยมรรค

ประธานกรรมการชุดที่ 61-63

พ.ศ. 2565-2567


นายบุญยิ่ง เชื้อนิล

ประธานกรรมการชุดที่ 59-60

พ.ศ. 2563-2564


นายสมบูรณ์ สุวรรณภูมิ

ประธานกรรมการชุดที่ 58

พ.ศ. 2562


นายดิเรก บำเพ็ญ

ประธานกรรมการชุดที่ 56-57

พ.ศ. 2560-2561


นายสมปอง คงอ่อน

ประธานกรรมการชุดที่ 54-55

พ.ศ. 2558-2559


นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์

ประธานกรรมการชุดที่ 52-53

พ.ศ. 2556-2557


นายบุญสืบ กลิ่นธรรม

ประธานกรรมการชุดที่ 50-51

พ.ศ. 2554-2555


นายสมพิศ ศุภพงษ์

ประธานกรรมการชุดที่ 48-49

พ.ศ. 2552-2553


นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการชุดที่ 44-47

พ.ศ. 2548-2551


นายเฉลิม ทะเลรัตน์

ประธานกรรมการชุดที่ 42-43

พ.ศ. 2546-2547


นายปุณวัชร์ เขียวระยับ

ประธานกรรมการชุดที่ 41

พ.ศ. 2545


นายเฉลิม ทะเลรัตน์

ประธานกรรมการชุดที่ 40

พ.ศ. 2544


นายเฉลิม ทะเลรัตน์

ประธานกรรมการชุดที่ 39

พ.ศ. 2542


นายทวีป เคหา

ประธานกรรมการชุดที่ 38

พ.ศ. 2543


นายทวีวัฒน์ ปลื้มฤดี

ประธานกรรมการชุดที่ 37

พ.ศ. 2541


นายทวีวัฒน์ ปลื้มฤดี

ประธานกรรมการชุดที่ 36

พ.ศ. 2540


นายชลิต เพ็ชรรัตน์

ประธานกรรมการชุดที่ 35

พ.ศ. 2539


นายพิทยา มุสิก

ประธานกรรมการชุดที่ 34

พ.ศ. 2538


นายพิทยา มุสิก

ประธานกรรมการชุดที่ 33

พ.ศ. 2537


นายวิเชียร ชุ่มช่วย

ประธานกรรมการชุดที่ 32

พ.ศ. 2536


นายเฉลิม ทะเลรัตน์

ประธานกรรมการชุดที่ 31

พ.ศ. 2535


นายแสวง ฟองเพชร

ประธานกรรมการชุดที่ 30

พ.ศ. 2534


ว่าที่ ร.ต.กล้าหาญ ฤกษ์สำราญ

ประธานกรรมการชุดที่ 29

พ.ศ. 2533


ว่าที่ ร.ต.กล้าหาญ ฤกษ์สำราญ

ประธานกรรมการชุดที่ 28

พ.ศ. 2532


ว่าที่ ร.ต.กล้าหาญ ฤกษ์สำราญ

ประธานกรรมการชุดที่ 27

พ.ศ. 2531


ว่าที่ ร.ต.กล้าหาญ ฤกษ์สำราญ

ประธานกรรมการชุดที่ 26

พ.ศ. 2530


นายทรงชัย เกตุสกุล

ประธานกรรมการชุดที่ 25

พ.ศ. 2529


ประธานกรรมการชุดที่ 24

พ.ศ. 2528


ประธานกรรมการชุดที่ 23

พ.ศ. 2527


ประธานกรรมการชุดที่ 22

พ.ศ. 2526


ประธานกรรมการชุดที่ 21

พ.ศ. 2525


ประธานกรรมการชุดที่ 20

พ.ศ. 2524


ประธานกรรมการชุดที่ 19

พ.ศ. 2523


ว่าที่ ร.ต.บุญชู นิ่มวรรณัง

ประธานกรรมการชุดที่ 18

พ.ศ. 2522


ว่าที่ ร.ต.บุญชู นิ่มวรรณัง

ประธานกรรมการชุดที่ 17

พ.ศ. 2521


ว่าที่ ร.ต.บุญชู นิ่มวรรณัง

ประธานกรรมการชุดที่ 16

พ.ศ. 2520


ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ประธานกรรมการชุดที่ 15

พ.ศ. 2519


นายสำเนียง สร้อยเพชร

ประธานกรรมการชุดที่ 14

พ.ศ. 2518


นายสำเนียง สร้อยเพชร

ประธานกรรมการชุดที่ 13

พ.ศ. 2517


นายสำเนียง สร้อยเพชร

ประธานกรรมการชุดที่ 12

พ.ศ. 2516


นายสำเนียง สร้อยเพชร

ประธานกรรมการชุดที่ 11

พ.ศ. 2515


นายสำเนียง สร้อยเพชร

ประธานกรรมการชุดที่ 10

พ.ศ. 2514


นายโท พิเดช

ประธานกรรมการชุดที่ 9

พ.ศ. 2513


นายโท พิเดช

ประธานกรรมการชุดที่ 8

พ.ศ. 2512


นายโท พิเดช

ประธานกรรมการชุดที่ 7

พ.ศ. 2511


นายเมี้ยน เครือสินธ์

ประธานกรรมการชุดที่ 6

พ.ศ. 2510


นายเมี้ยน เครือสินธ์

ประธานกรรมการชุดที่ 5

พ.ศ. 2509


นายเมี้ยน เครือสินธ์

ประธานกรรมการชุดที่ 4

พ.ศ. 2508


นายรังสี สุนทรนันท์

ประธานกรรมการชุดที่ 3

พ.ศ. 2507


นายรังสี สุนทรนันท์

ประธานกรรมการชุดที่ 2

พ.ศ. 2506


นายรังสี สุนทรนันท์

ประธานกรรมการชุดที่ 1

พ.ศ. 2505


© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑