ประกาศสหกรณ์ฯ

📣การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ

📣ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ

📣แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และ เล่มรายงานประจำปี 2565

📣เงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืน ปี 2565

📣ประกาศผล การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แทนตำแหน่งว่าง ประจำปี2566

📣นโยบายจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2565

📣มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯ ในสถานการณ์น้ำท่วม 2565

📣ประกาศ ผลการสอบราคาจัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2565

📣ประกาศ ผลการคัดเลือกการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ และครอบครัวสมาชิกประจำปี 2566

📣ประกาศ หมายเลขรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด แทนตำแหน่งที่ว่างประจำปี พ.ศ. 2566

📣ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

📣ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

📣ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แทนตำแหน่งว่าง ประจำปี2566

📣ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

📣ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด ประจำปี 2566

📣ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2566

📣เชิญชวน ยื่นซองเสนอราคา การจัดพิมพ์รายงานกิจการประจำปี 2565

📣เชิญชวน ยื่นซองเสนอราคา การประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ และครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566

📣ประกาศ สรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2566

นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกอาวุโส และ สวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2565

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒนมงคล

ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระฤหัสบดี ประจำปี 2565

ประกาศเชิญชวน ผู้มีคุณสมบัติยื่นซองสอบราคา โครงการปรับปรุงอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ

ประกาศ เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2565

ขอร่วมบริจาคกิจกรรม สหกรณ์รวมใจ คลายหนาว

สรุปผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด ประจำปี 2565

แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่ และรายงานประจำปี 2564

แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ประกาศ จ้างพิมพ์รายงานกิจการ ปี 2564

ประกาศ เชิญชวนเสนอราคา ประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกและครอบครัว

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกผู้จัดการ

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิก

ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผู้จัดการสหกรณ์

ประกาศ สรรหากรรมการดำเนินการ ปี 2565 เพิ่มเติ

ประกาศ สรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2565

ประกาศ สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565

ประกาศรับสมัครผู้จัดการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์

ประกาศหมายเลขและรายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์การจัดทำประชาพิจารณ์

ยกเลิกจัดซื้อ

© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑