ประกาศสหกรณ์ฯ

📣ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

📣ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

📣ประกาศ ชะลอการรับซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก

📣ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

📣ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

📣กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และ เล่มรายงานประจำปี 2566

📣ประกาศ ผลการคัดเลือกการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯและครอบครัวสมาชิก ประจำปี 2567

📣ประกาศ ผลการสอบราคาจัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2566

📣ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

📣ผลสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2567

📣ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2567 (หน่วยอำเภอโพธิ์ทอง)

📣ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้จัดการสหกรณ์ สละสิทธิ์ในการสอบ

📣ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และ กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2567

📣ประกาศ การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2567 (หน่วยอำเภอโพธิ์ทอง)

📣ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้จัดการสหกรณ์

📣การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2566

📣การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2567

📣การรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2567

📣การสอบราคาจัดจ้างพิมพ์รายงาน ประจำปี 2566

📣การประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ และครรอบครัวสมาชิก ประจำปี 2567

📣ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด ปี 2566

📣การจัดสรรเงินสาธารณประโยชน์ ปี 2566

📣การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ

📣ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ

📣แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และ เล่มรายงานประจำปี 2565

📣เงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืน ปี 2565

📣ประกาศผล การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แทนตำแหน่งว่าง ประจำปี2566

📣นโยบายจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2565

📣มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯ ในสถานการณ์น้ำท่วม 2565

📣ประกาศ ผลการสอบราคาจัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2565

📣ประกาศ ผลการคัดเลือกการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ และครอบครัวสมาชิกประจำปี 2566

📣ประกาศ หมายเลขรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด แทนตำแหน่งที่ว่างประจำปี พ.ศ. 2566

📣ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

📣ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

📣ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แทนตำแหน่งว่าง ประจำปี2566

📣ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

📣ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด ประจำปี 2566

📣ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2566

📣เชิญชวน ยื่นซองเสนอราคา การจัดพิมพ์รายงานกิจการประจำปี 2565

📣เชิญชวน ยื่นซองเสนอราคา การประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ และครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566

📣ประกาศ สรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2566

นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกอาวุโส และ สวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2565

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒนมงคล

ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระฤหัสบดี ประจำปี 2565

ประกาศเชิญชวน ผู้มีคุณสมบัติยื่นซองสอบราคา โครงการปรับปรุงอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ

ประกาศ เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2565

ขอร่วมบริจาคกิจกรรม สหกรณ์รวมใจ คลายหนาว

สรุปผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด ประจำปี 2565

แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่ และรายงานประจำปี 2564

แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ประกาศ จ้างพิมพ์รายงานกิจการ ปี 2564

ประกาศ เชิญชวนเสนอราคา ประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกและครอบครัว

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกผู้จัดการ

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิก

ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผู้จัดการสหกรณ์

ประกาศ สรรหากรรมการดำเนินการ ปี 2565 เพิ่มเติ

ประกาศ สรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2565

ประกาศ สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565

ประกาศรับสมัครผู้จัดการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์

ประกาศหมายเลขและรายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์การจัดทำประชาพิจารณ์

ยกเลิกจัดซื้อ

© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑